Yönetmelik

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ÖZELMER Yönetmeliği 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

          Kapsam

          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Üniversite Rektörünü,

e) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

          Merkezin amacı

          MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

Özel eğitim gereksinimi olan bireyler, özellikle üstün yetenekli öğrenciler için;

a) Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

c) Ailelerine yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, bireysel gelişimlerine yönelik ve yaşam kalitelerini arttırıcı ortak çalışmalar yapmak.

d) Resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bu kurumlarda çalışan eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek.

e) Özel eğitime yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak amacıyla faaliyetler düzenlemek

          Merkezin faaliyet alanları

          MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

Özel eğitim gereksinimi olan bireyler, özellikle üstün yetenekli öğrenciler için;

a) Türkiye’de bu alanda çalışan öğretmenlere eğitim vermek,

b) Bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okulları, liderlik eğitimi programları, toplantılar düzenlemek,

c) Bu alandaki uzmanların katılımıyla ulusal veya uluslararası kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek,

ç) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve uluslararası projelere katılmak,

d) Bu alandaki bilimsel nitelikteki çalışmaları yakından takip ederek bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak,

e) Üniversitenin Eğitim Fakültesi bünyesinde ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek,

f) Türkiye’nin bilim ve bilim eğitimi politikasına katkıda bulunmak için ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar, projeler planlamak ve uygulamak,

g) Üniversite öğretim elemanlarının vermiş olduğu kuramsal ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak ve yaz dönemlerinde üniversitelerde staj yapma fırsatı oluşturmak,

ğ) Üniversitedeki akademisyenler ile ilgili eğitim kurumlarının birlikte çalışacakları projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek,

h) Bilimsel çalışmalar yapabilecekleri ortamı hazırlamak ve katkıda bulunmak, disiplinler arası çalışmaları ve projeleri gerçekleştirmelerine fırsat sunmak,

ı) Uluslararası platformlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak dil kursları düzenlemek,

i) Zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış, hızlandırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek,

j) Yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanında, sosyal ve duygusal gelişimlerini bir bütünlük içerisinde ele alacak ortamlar hazırlamak ve sunmak,

k) Ailelerini destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile uyumlu, kendisi ile barışık olmalarını sağlayıcı psikolojik ve sosyolojik bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak,

l) Öğrenme modelleri geliştirerek bunları yayınlamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

m) Zonguldak İlinde ve yurt genelinde eğitime alınmayanların takibini yapmak, eğitimleri ile ilgili gereksinimlerini sağlayıcı önlemler almak,

n) Gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla bir araya getirmek, yeteneklerine göre onlara bilimsel çalışma ortamı hazırlamak,

o) İş alanlarındaki ihtiyaca yönelik olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkân sağlamak ve bu konuda desteklemek,

ö) Maddi sıkıntısı olanlara imkânlar ölçüsünde burs ve/veya yardım temin etmek,

p) Yeteneklerini belirleyici çalışmaları, danışmanlık faaliyetlerini desteklemek,

r) Tanılanmasında, tanılamaya yönelik araç ve yöntem geliştirmek, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri 

          Merkezin organları

          MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

          Müdür

          MADDE 8 – (1) Müdür; merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevinden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı değiştirilebilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek

c)  Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek,

d)Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Merkezin amacına uygun görevleri yürütmek,

ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak

          Yönetim Kurulu

            MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür dahil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer altı üye; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

          MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

d) Merkezin bütçesini hazırlamak,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak,

g) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

          Danışma kurulu ve görevleri

            MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Merkez Müdüründen oluşur. Merkez Müdürü, Danışma Kurulunun Başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

          Harcama yetkilisi

          MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

          Personel ihtiyacı

          MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

          Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

          MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

          Yürürlük

          MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin